Türkçe
/ / / /

YÖNETMELİK


T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

 

Amaç

MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı; Mustafakemalpaşa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün  Görev, yetki,  sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını  düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-Bu Yönetmelik, Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Belediye Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarihli ve 2015/8 Nolu Genelgesi ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte adı geçen;

 

a) Belediye   : Mustafakemalpaşa Belediyesini,

b) Başkanlık :Mustafakemalpaşa Belediye Başkanını,

c)Başkan Yardımcısı:Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısını, 

ç) Meclis      : Mustafakemalpaşa Belediye Meclisini,

d) Encümen : Mustafakemalpaşa Belediye Encümenini,

e)Müdür:Muhtarlık İşleri Müdürünü,

f)Müdürlük :Mustafakemalpaşa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,

g)Muhtarlık : Mahalle muhtarlığını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

MUHTARLIK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

 

Kuruluş

MADDE 5-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Mustafakemalpaşa Belediye Meclisinin 06.05.2015  tarih ve 132 sayılı kararı gereği kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı: Müdür, Şef, Memur ve Büro Personelinden oluşur.

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görevleri

MADDE 7- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda sayılmıştır:

1. Muhtarlık işleri müdürlüğüne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve kayıtlarını tutmak.

2. Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

3. Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

4. Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

5. Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

6. İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

7. Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

8. Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

9. Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.

10. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

11. Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

12. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

13. Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

 

Muhtarlık İşleri Müdürü

MADDE 8-Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle bağlı olduğu Belediye Başkanı Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı birinci derecede sorumludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün bütçe, performans programı ve faaliyet raporu

MADDE 9-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını, hazırlayarak yasal süresi içerisinde teslim etmek zorundadır.

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Taşınır Mal İşlemleri ve İhtiyaçların temini

MADDE 10-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi uyarınca birimine ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, bunlara ilişkin kayıtları tutmakla görevli ve yükümlüdür.

 

İnceleme ve Araştırma

MADDE 11-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, kendi faaliyet alanları ve görevleri ile ilgili çalışmalar olmak üzere; Belediye sınırları içerisinde personel görevlendirebilir, Başkanlık Tarafından uygun görüldüğünde Belediye sınırları dışında da inceleme-araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir.

 

Yazışmalar

MADDE 12-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. Belediyenin diğer birimleri ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 SON  HÜKÜMLER

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 13 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük
 MADDE 14
- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten ve Belediye (www.mustafakemalpaşa.bel.tr.) web. Sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 15
-  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Üyelik