Türkçe
/ / / /

YÖNETMELİK


T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

 

AMAÇ

 

Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı;Mustafakemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, görev, sorumluluk, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM :

 

Madde 2:(1) Bu yönetmelik  Mustafakemalpaşa Belediyesi imar sınırları içinde yeralan sahalarda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma esaslarını kapsar.

 

DAYANAK

 

Madde 3: (1) Bu yönetmelik;

a) 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

b) 1580 Sayılı Belediye Kanunu,

c) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

d) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik,

e) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

f) Mustafakemalpaşa Belediyesi İmar Plan Notları,

g) 3194 Sayılı İmar Kanunu,

h) 3030 Sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

ı) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

i)18916 Sayılı Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

j)19910 Sayılı Sığınak Yönetmeliği 

k)634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

l) 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

m)21624 sayılı Otopark Yönetmeliği

n)6360 sayılı kanun

 

2) ile imar uygulamalarına ilişkin diğer mevzuat usul ve esaslarına dayanmaktadır.

 

TANIMLAR 

 

Madde 4 : (1) Bu yönetmelikte geçen;

 

a)     Belediye : Mustafakemalpaşa Belediyesini

b)     Belediye Başkanı :  Mustafakemalpaşa Belediye Başkanını

c)     Belediye Meclisi   :  Mustafakemalpaşa Belediye Meclisini

d)     Belediye Encümeni :  Mustafakemalpaşa Belediye Encümenini

e)     Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

f)      Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü

g)     Harcama Yetkilisi : İmar ve Şehircilik Müdürünü

h)     Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi (daimi) niteliğinde tam zamanlı çalışanları kapsar.

      

İKİNCİ BÖLÜM : İDARİ YAPI VE KURULUŞ

 

İDARİ YAPI VE KURULUŞ:

 

İdari Yapı

 

Madde 5 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,  Başkan tarafından  atanan Müdür, teknik (Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Şehir Plancısı, Jeofizik Mühendisi, Jeodezi ve Fot. (Harita) Mühendisi,  Harita Teknikeri, Harita Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, vb.) ve idari  personelden oluşmaktadır.

Kuruluş

 

Madde 6 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  mevcut idari yapısıyla çalışır .

                  

                  (2) Ancak, İhtiyaç doğrultusunda Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde Başkan tarafından atanan personel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  kuruluşunda değişim yapılabilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ŞEKLİ VE  GÖREVLERİ

 

Çalışma Şekli :

 

Madde 7 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, müdürü ve müdüre bağlı personeli ile Belediye Başkanına ve  Başkanlık Makamınca görevlendirilmiş bir Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 

Müdürlük Görev Ve Sorumlulukları:

 

Madde 8 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak;

 

a)     İmar Planlarının ve imar plan değişikliklerinin yapılması,yaptırılması,

b)     İmar Plan altlıklarının sayısallaştırılması ve bilgisayara işlenmesi,

c)     Islah, İmar Planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması,yaptırılması,

d)     3194 Sayılı İmar Kanunun 18.madde uygulaması yapım tescile tabii haritaların yapımı,

e)     İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre ilgililerinden gelen ifraz-tevhit taleplerinin kontrolü ve encümene sunulması,

f)      Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerin tahsisinin talep edilmesi.

g)     İmar Durumu tanzimi,

h)     Su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi,

i)      Mimari, Statik, Sıhhı tesisat, Elektrik tesisatı, Isı Yalıtım, Zemin ve Temel Raporu incelenip tasdiklenmesi,

j)      Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi tanzimi, asansör yönetmeliğine göre asansör tescil işleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

k)     2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden gerekli harçların hesaplanması, 

i)       Ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespit edilerek yapı tatil zabtı tutulması 3194 Sayılı  İmar Kanunun 32. ve 42.maddelerine istinaden işlem yapılması,

j)       2981 ve 3290 Sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması,

k)      Kamulaştırma İşlerinin yürütülmesi,

l)       Adres ve Numarataj İşlemlerinin yapılması,

m)     4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunun öngördüğü işlemlerin yapılması,

n)      İmar ile ilgili olarak Kamu Kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmaların yapılması.

o)      5 yıllık İmar Programı hazırlamak ve hazırlanan onaylı İmar Programında açılacak yolları belirlemek,

p)      634 Sayılı Kat Mülkiyeti çerçevesinde  Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı için gerekli işlemlerin yapılması.

 

(2) Belediyenin diğer Müdürlüklerinin hizmetleri sırasında, işyerlerine açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde, diğer resmi kurumlarla koordineli çalışmak üzere lüzum gösterilen sayıda teknik personel İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden seçilerek görevlendirilebilinir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PERSONEL YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Müdür Görev Sorumluluk ve Yetkileri :

 

Madde 9: (1) İmar ve Şehircilik Müdürünün görevleri,

 

a)     Müdürlükçe yapılan işlemlerin yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve Başkanın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır ve almasını sağlar.

b)     Müdürlüğe ait kadro, demirbaş ve hizmet yönünden gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve temini için ilgili birimler ile işbirliğini sağlamak.

c)     Diğer resmi kurum ve kuruluşlarla görevin gerektiği işbirliğini sağlamak.

d)     Personel arasında disiplin ve işbirliğini kurmak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.

 

(2) İmar ve Şehircilik Müdürü yetkileri ,

 

a)     Müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı temsil eder.

b)     Başkanlıkça, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlarda belirtilen yetkileri kullanmak.

c)     Vatandaşın dilekçe ile başvurması sonucu hazırlanan ruhsat ve yapı kullanım izinlerini denetlemek ve imzalamak.

d)     Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine müzekkere hazırlayıp sunmak.

e)     Harcama yetkili olarak müdürlüğe ayrılan bütçe kapsamında gerekli harcamaları yapmak.

f)      Müdürlükten çıkan her türlü yazışmanın kontrolünü yapmak.

g)     Personelin sicil amiri olarak gerekli sicil notlarını vermek.

h)     Personelin disiplin armiri  olarak gerekli disiplin cezaları vermek

 

Personel Görev Sorumluluk ve Yetkileri,

 

Madde 10 ; (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personel görevleri ,

 

a)     Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelik kurallarına uygun ve tam olarak kısa sürede tamamlamak özenini göstererek kamusal alandaki çalışma verimini artırmalıdır,

b)     Kendilerine zimmetlenen araç ve gereçleri titiz bir şekilde kullanarak sadece görev amacı ile kullanma özenini göstermelidir.

c)     Kendileri tarafından hazırlanan her türlü evrağı arşiv yönetmeliği ve standart dosya planı normlarına göre hazırlayıp arşivlemeli ve defter kayıtlarını yapmalıdır.

 

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinde, teknik personel sıfatı ile hazırlanan (yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, imar durumu vb.) evraklarda imza yetkisi ve resmi yazışmalarda paraflama yetkisi bulunmaktadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Müdürlük Gelir, Gider ve  Bütçesi

 

Madde 11:  (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gelir ve giderleri Belediye Kanununda belirtilen bentlerdir.

 

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi Belediye Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde yıllık olarak hazırlanır

ve öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılır.

 

Madde 12: (1) İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları  Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte yeralmayan ve uygulamasında tereddüte düşülen hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur ve/veya gerekli kurumlardan görüş alınır.

 

Yürürlük

 

Madde 13: (1) Bu yönetmelik Mustafakemalpaşa Belediye Meclisinin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 14: (1) Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

 

E-Bülten Üyelik