Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adres ve şartları belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecektir.

2- İhale 11 Ekim 2022 Salı günü saat 10:30’dan itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde, Hamzabey Mahallesi Bursa Caddesi No:44 adresindeki Belediye Düğün Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00TL (Yüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4- Tabloda belirtilen taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.     

   A) İstekli gerçek kişi ise;               

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. İkametgâh Belgesi,
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Adli Sicil Kaydı,
 6. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 7. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(100,00TL)
 8. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,

   B) İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi veya yönetim kurulu kararı,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(100,00TL)
 7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

6- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

NOT: İsteklilerin ihaleye katılım sağlayabilmesi için 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar, Geçici Teminat bedelini yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik