Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 27 KASIM 2020 TARİHLİ KAPALI TEKLİF USULÜ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

                            MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda niteliği belirtilen gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

27.11.2020 TARİHLİ KAPALI TEKLİF USULÜ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2-Bu husustaki ihale 27/11/2020 Cuma günü Saat: 14:30’dan itibaren Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00TL (bintürklirası) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)   

4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

5-İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 27/11/2020 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.       

“SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. İstekli Gerçek Kişi ise;
 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı(İkametgâh Belgesi),
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (1.000,00TL),
 7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son 1(bir) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname,
 8. Taşınmazın satış ihalesinden önce görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,
 9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36.maddesi usulüne göre hazırlanmış;
 • Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler, Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)
 • İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)
 1. İstekli Tüzel Kişilik ise;
 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (1.000,00TL),
 6. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 7. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 8. Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
 9. Taşınmazın satış ihalesinden önce görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,
 10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36.maddesi usulüne göre hazırlanmış;
 • Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler, Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)
 • İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Damga vergisi, karar pulu, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

8- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik